Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2004) - Nguyễn Khánh Bật, 300 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Sep 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-22_17-16-45.png
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định rằng: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tỉnh thần to lớn của Đảng ta và dân tộc ta. Vì thế, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các thế hệ người Việt Nam, Để giúp cho việc giảng dạy, học tập có hệ thống và sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho hệ cao cấp lý luận), do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.
  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2004
  • Nguyễn Khánh Bật
  • 300 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7835
  https://drive.google.com/file/d/1AsJLFYmb2T3Fcdbdvw7Bk0L5RRvsEMos
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 22, 2022

Share This Page