Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2014) - Đặng Xuân Kỳ, 488 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by nhandang123, Oct 15, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-15_11-27-2.png
  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định; "Tư tưởng Hồ Chí Mình là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người: về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại: về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc...
  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2014
  • Đặng Xuân Kỳ
  • 488 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3454
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page