Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đại Đoàn Kết (NXB Lý Luận Chính Trị 2016) - Doãn Thị Chín, 167 Tr

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-19_21-36-21.png
  Tư tưởng đại đoàn kết là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó được hình thành và phát triển cùng với toàn bộ quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn của Người. Kế thừa, phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hóa văn hóa nhân loại, đặc biệt là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh đã tập hợp, phát huy sức mạnh dân tộc, quốc tế vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với tầm cao trí tuệ về chủ nghĩa nhân văn cộng sản, Hồ Chí Minh đã giải quyết khoa học các mối quan hệ phức tạp giữa dân tộc - giai cấp, quốc gia - quốc tế phù hợp với xu thế phát triển khách quan của thời đại. Người đã khơi dậy, phát huy đến đỉnh cao sức mạnh của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, và mỗi cá nhân để tạo thành tông hợp lực đánh bại các thế lực thù địch ngoan cố và phản động nhất. Khối đại đoàn kết dân tộc được xây dựng theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi mãi là một trong những nhân tố quyết định thăng lợi của cách mạng Việt Nam.
  Giáo trình gồm 5 chương đề cập đến cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết; Phân tích, làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về đoàn kết quốc tế, về mặt trận thống nhất và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay.
  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đại Đoàn Kết
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2016
  • Doãn Thị Chín
  • 167 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3007
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 19, 2021

Share This Page