Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam (NXB Tài Chính 2013) - Trần Văn Tá, 1007 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Sep 5, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam
  Toàn Tập 37 Chuẩn Mực Mới Và 5 Chuẩn Mực Còn Hiệu Lực
  NXB Tài Chính 2013
  Trần Văn Tá
  1007 Trang
  Quyết định 1053/QĐ-BTC
  - Danh sách thành viên ban nghiên cứu cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
  - Danh sách hội đồng thẩm định hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
  - Thông tư 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài Chính về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
  1. CM kiểm soát CL số 1- KTCL doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, DV đảm bảo và các DV liên quan khác (VSQC1)
  2. Chuẩn mực số 200 - Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
  3. Chuẩn mực số 210 - Hợp đồng kiểm toán
  4. Chuẩn mực số 220 - Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính
  5. Chuẩn mực số 230 - Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
  6. Chuẩn mực số 240 - Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính
  7. Chuẩn mực số 250 - Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính
  8. Chuẩn mực số 260 - Trao đổi các vấn đề với ban quản trị đơn vị được kiểm toán
  9. Chuẩn mực số 265 - Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với ban quản trị và Ban Giám Đốc đơn vị được kiểm toán
  10. Chuẩn mực số 300 - Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
  11. Chuẩn mực số 315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
  12. Chuẩn mực số 320 - Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện Kiểm Toán
  13. Chuẩn mực số 330 - Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá
  14. Chuẩn mực số 402 - Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài
  15. Chuẩn mực số 450 - Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán
  16. Chuẩn mực số 500 - Bằng chứng kiểm toán
  17. Chuẩn mực số 501 - Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt
  18. Chuẩn mực số 505 - Thông tin xác nhận từ bên ngoài
  19. Chuẩn mực số 510 - Kiểm toán năm đầu tiên - số dư đầu kỳ
  20. Chuẩn mực số 520 - Thủ tục phân tích
  21. Chuẩn mực số 530 - Lấy mẫu kiểm toán
  22. Chuẩn mực số 540 - Kiểm toán các ước tính kế toán (bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan)
  23. Chuẩn mực số 550 - Các bên liên quan
  24. Chuẩn mực số 560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kế thúc kỳ kế toán
  25. Chuẩn mực số 570 - Hoạt động liên tục
  26. Chuẩn mực số 580 - Giải trình bằng văn bản
  27. Chuẩn mực số 600 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)
  28. Chuẩn mực số 610 - Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ
  29. Chuẩn mực số 620 - Sử dụng công việc của chuyên gia
  30. Chuẩn mực số 700 - Hình thành ý kiền kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
  31. Chuẩn mực số 705 - Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần
  32. Chuẩn mực số 706 - Đoạn "vấn đề cần nhấn mạnh" và vấn đề khác trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
  33. Chuẩn mực số 710 - Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh
  34. Chuẩn mực số 720 - Các thông tin khác trong tài liệu có bái cáo tài chính đã được kiểm toán
  35. Chuẩn mực số 800 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục tiêu đặc biệt
  36. Chuẩn mực số 805 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính
  37. Chuẩn mực số 810 - Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
  38. Chuẩn mực số 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính
  39. Chuẩn mực số 920 - Kiểm tra thông tin tài chính
  40. Chuẩn mực số 930 - Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính
  41. Chuẩn mực số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
  42. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... Nếu nhận được 10 Like của thành viên

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page