Hồ Chí Minh Hành Trình Từ Làng Sen Đến Ba Đình (NXB Chính Trị 2010) - Văn Thị Thanh Mai, 464 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Ở Ngƣời kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc gắn liền với phẩm chất cao quý của ngƣời cộng sản trong thời đại mới. Cuộc đời vĩ đại và tên tuổi của Ngƣời đúng nhƣ UNESCO đã từng ghi nhận là: "một biểu tƣợng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tƣ tƣởng của Ngƣời là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau". Với hành trình 79 mùa xuân từ làng Sen đến Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp, tƣ tƣởng, đạo đức của Ngƣời chính là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, mãi là "tinh hoa và khí phách của dân tộc, lƣơng tâm của thời đại" là ánh sáng soi đƣờng để cách mạng Việt Nam vững bƣớc đi lên.
  • Hồ Chí Minh Hành Trình Từ Làng Sen Đến Ba Đình
  • NXB Chính Trị 2010
  • Văn Thị Thanh Mai
  • 464 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73475
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page