Hướng Dẫn Phân Tích Hoạt Động Kinh Tế, Tài Chính Doanh Nghiệp - Bộ Tài Chính, 476 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Sep 11, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Dẫn Phân Tích Hoạt Động Kinh Tế, Tài Chính Doanh Nghiệp
  NXB Tài Chính 2011
  Bộ Tài Chính
  476 Trang

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Sửa đổi theo Thông tư 244/244/2009/TT-BTC ngày 31-12-2009)
  Phần thứ nhất: Hướng dẫn thực hành lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
  Chuong I.Hệ thống báo cáo tài chính
  Chương II.Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính
  Phần A.Mục tiêu của phân tích tài chính và giới thiệu các báo cáo kế toán mới
  Phần thứ hai: Hướng dẫn phân tích hoạt động kinh tế, tài chính và dự báo tài chính doanh nghiệp
  chương I.Mục tiêu của phân tích tài chính
  Chương II.Giới thiệu các báo cáo kế toán mới
  Phần B.Các giai đoạn trong phân tích tài chính
  chương III.Nghiên cứu tài khoản kết quả của các công ty
  Chương IV.Nghiên cứu bảng tổng kết tài sản của các công ty
  Chương V.Các giai đoạn trong phân tích tài chính
  Chương VI.Phân tích các báo cáo tài chính
  Phần C.Dự báo và phân tích tài chính
  Chương VII.Dự báo và hoạch định tài chính
  Phần thứ ba: Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán trong các loại hình doanh nghiệp
  Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 của BTC Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp (trích)
  Thông Tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31-12-2009 của BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
  Phần thứ tư: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Quyết Định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006 của BTC Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (trích)
  Hướng dẫn lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ (theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006 của BTC)
  Nghị Định số 16/2011/NĐ-CP ngày 22-2-2011 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30-3-2004..
  Phần thứ năm: Quy định mới nhất về kiểm toán
  Quyết định số 02/2010/QĐ-KTNN ngày 27-1-2010 của Kiểm toán nhà nước Ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước
  Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30-11-2010 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với...
  Thông Tư số 96/2010/TT-BTC ngày 5-7-2010 của BTC Hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại do các nguyên nhân khách quan
  Phần thứ sáu: Quy chế mới về tài chính, tín dụng, khấu hao các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi
  Thông Tư số 34/2011/TT-BTC ngày 14-3-2011 của BTC sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7-12-2009 của BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng..
  Thông Tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24-5-2010 của BTC Hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  Thông Tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17-9-2010 của BTC Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước...
  Thông Tư số 155/2009/TT-BTC ngày 31-7-2009 của BTC Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị Định số 09/2009/NĐ-CP..
  Thông Tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7-12-2009 của BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các..
  Thông Tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15-10-2009 của BTC Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp
  Thông Tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009 của BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
  Quyết định số 2841/QĐ-BTC ngày 16-11-2009 của BTC Đính chính Phụ lục số 2 - Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009 của BTC hướng dẫn chế độ ..
  Quyết Định số 352/QĐ-TTg ngày 10-3-2011 của Thủ Tướng Chính Phủ điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do..
  Phần thứ bảy: Quy định mới nhất về thuế, quản lý hóa đơn, chứng từ 2011
  Thông Tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10-2-2011 của BTC sửa đổi, bổ sung Thông Tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26-12-2008 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của..
  Thông Tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14-3-2011 của BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  Thông Tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26-1-2011 của BTC Sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của BTC hướng dẫn thi hành một ..
  Nghị Định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính Phủ Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
  Thông Tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 của BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 c3ua Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa..
  Phần thứ tám: Chính sách mới về ưu đãi, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10-1-2011 của Thủ Tướng Chính Phủ Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại
  Thông Tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9-2-2011 của BTC Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử d5ung Qũy phát triển khoa học và ..
  Quyết định số 203/QĐ-BKHĐT ngày 21-2-2011 của BKHVĐT Về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nhỏ và vừa

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí.... nếu nhận được 10 Like từ thành viên

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page