Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Nov 11, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập
  Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính
  NXB Thống Kê 2008
  Hà Thị Ngọc Hà
  629 Trang
  Ngày 30/3/2006 Bộ Tài Chinh đã ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC thay thế Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong cả nước từ năm tài chính 2006. Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC áp dụng cho các Cơ quan nhà nước, Đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự thu, tự chi, Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

  Trên cơ sở Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, để giúp cho bạn đọc nắm đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp áp dụng cho phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động và Chế độ quản lý tài chính qui định cho đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định mới về Chê độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành theo quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính, cuốn sách “Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp công lập, bài tập và lập báo cáo tài chính” đã được biên soạn.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Nội dung cuốn sách gồm có 6 phần:
  Phần 1: Hệ thống chứng từ kế toán (Ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính)
  Phần 2: Hệ thống tài khoản kế toán và kế toán các phần hành
  Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền
  Chương 2: Kế toán vật liệu, dụng cụ và sản phẩm, hàng hoá
  Chương 3: Kế toán tài sản cố định
  Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả và thanh toán nội bộ
  Chương 5: Kế toán các nguồn kinh phí
  Chương 6: Kế toán các khoản thu
  Chương 7: Kế toán các khoản chi
  Chương 8: Các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản

  Phần 3: Bài tập hướng dẫn thực hành định khoản, lên sơ đồ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính về tổng hợp quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh (liên quan đến: Kế toán nguồn kinh phí (chương 5), kế toán các khoản thu (chương 6), kế toán các khoản chi (chương 7) và các phần hành kế toán khác.
  Phần 4: Hệ thống sổ kế toán
  Phần 5: Hệ thống báo cáo tài chính
  Phụ lục kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành

  Cuốn sách đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán. Để tiện việc tra cứu, học tập và áp dụng vào thực tế, cuốn sách đã thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính quy định cho đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, nhóm tác giả đã đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần hành kế toán phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán cho đơn vị sự nghiệp công lập, các ví dụ minh hoạ của từng tài khoản kế toán đã nêu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T, ghi sổ kế toán chi tiết và ghi sổ kế toán tổng hợp theo từng hình thức sổ kế toán: Nhật ký - Sổ cái, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung.


  Link Download
  eBook có trong tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... nếu có 10 thành viên yêu cầu!
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Kthoa1210cdn likes this.

Share This Page