Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Tập 1 (NXB Thống Kê 2007) - Trần Phước, 519 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Sep 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Tập 1
  NXB Thống Kê 2007
  Trần Phước
  519 Trang
  Mục Lục:
  Lời mở đầu
  Phần A: Tổ chức công việc - bộ máy - mô hình kế toán trong doanh nghiệp
  Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp
  1.1. Mục đích và ý nghĩa
  1.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
  1.4. tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán
  1.5. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính
  doanh nghiệp
  2.1. Các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp
  2.2. Tổ chức bộ máy kế toán
  Phần B: Kế toán tài sản ngắn hạn
  Chương 3: kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
  3.1. Tổng quan về tiền và các khoản tương đương tiền
  3.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ
  3.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
  3.4. Kế toán tiền đang chuyển
  Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
  4.1. Khái niệm và nguyên tắc
  4.2. Kế toán các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  Chương 5: kế toán các khoản phải thu
  5.1. Khái niệm và nguyên tắc
  5.2. Kế toán các khoản phải thu khách hàng
  5.3. Các khoản phải thu nội bộ
  5.4. Kế toán các khoản phải thu khác
  5.5. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
  Chương 6: kế toán các khoản ứng trước
  6.1. Khái niệm và nguyên tắc
  6.2. Kế toán các khoản tạm ứng
  6.3. Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn
  6.4. Kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
  Chương 7: Kế toán hàng tồn kho
  7.1. Tổng quan về hàng tồn kho
  7.2. Kế toán nguyên vật liệu
  7.3. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
  7.4. Kế toán hàng hóa
  7.5. Kế toán hàng hóa kho bảo thuế(**)
  7.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  Phần C: Kế toán tài sản dài hạn
  Chương 8: kế toán tài sản cố định
  8.1. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình
  8.2. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình
  8.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)
  8.4. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) thuê tài chính (**)
  Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn
  9.1. Kế toán bất động sản đầu tư
  9.2. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty con
  9.3. Kế toán các khoản đầu tư về những khoản vốn góp liên doanh
  9.4. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
  9.5. Kế toán các khoản đầu tư dài hạn khác
  9.6. Kế toán lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục 1
  Phụ lục 2

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page