Khai Thác Tài Nguyên Số Trong Thư Viện Thực Trạng-Công Nghệ-Giải Pháp - Nhiều Tác Giả, 167 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý' started by nhandang123, Jun 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-17_18-4-1.png
  Trong thời gian qua, việc khai thác tài liệu điện tử, tài liệu số trong các thƣ viện, đặc biệt là thƣ viện các trƣờng đại học, cao đẳng đƣợc quan tâm triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động giảng dạy và học tập của các trƣờng cao đẳng, đại học trên cả nƣớc đang đƣợc thực hiện một cách triệt để nhằm nâng cao hiệu quả, chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng và thực hiện triển khai Nghị quyết số 29 của TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Trƣớc nhu cầu đổi mới, hoạt động đào tạo của các trƣờng ĐH, CĐ,… qua việc ứng dụng những tiến bộ vƣợt bậc của công nghệ thông tin đã có những biến chuyển tích cực và mang lại nhiều giá trị hữu ích cho xã hội: tiết giảm chi phí, triển khai rộng khắp, nâng cao chất lƣợng đào tạo, qua đó, gắn năng lực đào tạo gần hơn với nhu cầu thực tế của xã hội. Thƣ viện là một thành phần quan trọng trong hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trƣờng, qua đó cũng đóng góp phần tích cực trong quá trình phát triển của nhà trƣờng. Từ việc cung cấp thông tin một cách đơn lẻ, rời rạc và mang nặng tính thụ động, thƣ viện các trƣờng ĐH, CĐ,…với nền tảng ứng dụng CNTT tốt đã thay đổi một cách tích cực, trở nên một môi trƣờng học tập và chuyển giao tri thức xứng tầm với hoạt động đào tạo của nhà trƣờng.
  • Khai Thác Tài Nguyên Số Trong Thư Viện Thực Trạng-Công Nghệ-Giải Pháp
  • NXB Lao Động 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 167 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvienso.hcmute.edu.vn/doc/ebook-632190.html
  https://drive.google.com/file/d/1OQfsZyrzWFW2Hr1jUvis-Bdiv1kokTsu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 17, 2022

Share This Page