Quản Trị Marketing (NXB Hà Nội 2012) - Lê Thị Lan Hương, 109 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  PHẦN I. BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ MARKETING ....................................... 3
  1.1. BẢN CHẤT CỦA MARKETING .............................................................. 3
  1.1.1 Khái niệm marketing ..................................................................................... 3
  1.1.2 Một số khái niệm mở rộng về marketing....................................................... 3
  1.1.3 Quan điểm định hướng hoạt động marketing ................................................ 4
  1.2. QUẢN TRỊ MARKETING ......................................................................... 6
  1.3 QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG ................................................... 7
  PHẦN II: PHÂN TÍCH CƠ HỘI MARKETING .................................................. 9
  2.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG MARKETING .......................................... 9
  2.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô ........................................................................... 9
  2.1.3 Phân tích môi trường nội bộ ........................................................................ 18
  2.1.4. Phân tích điểm mạnh, yếu cơ hội, đe dọa (SWOT) trong quá trình ra quyết định marketing
  2.2 PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG ............................................... 20
  2.2.1 Hành vi của người tiêu dùng (thị trường tiêu dùng) .................................... 20
  2.2.2 Hành vi mua của khách hàng là tổ chức ...................................................... 25
  PHẦN III: PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU
  3.1. BẢN CHẤT PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG ............................................ 29
  3.1.1 Khái niệm phân đoạn thị trường .................................................................. 29
  3.1.2. Lý do phải phân đoạn thị trường ................................................................. 29
  3.1.3. Các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của phân đoạn thị trường .................... 29
  3.2. CƠ SỞ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG NGƢỜI TIÊU DÙNG .............. 30
  3.3 CƠ SỞ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC ......
  3.4. LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU ............................................... 33
  3.4.1. Đánh giá các đoạn thị trường ....................................................................... 33
  3.4.2. Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu ............................................................. 33
  PHẦN IV: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC MARKETING ................................ 35
  4.1 CHIẾN LƢỢC KHÁC BIỆT HÓA VÀ ĐỊNH VỊ ................................. 35
  4.1.1. Chiến lược khác biệt hóa ............................................................................. 35
  4.1.2 Chiến lược định vị ....................................................................................... 36
  4.2 CHIẾN LƢỢC MARKETING THEO CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM ..
  4.2.1 Chiến lược marketing trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm ........................ 38
  4.2.2 Chiến lược marketing trong giai đoạn phát triển /tăng trưởng .................... 39
  4.2.3 Chiến lược marketing trong giai đoạn bão hòa ........................................... 39
  4.2.4 Chiến lược marketing trong giai đoạn suy thoái ......................................... 40
  4.3 CHIẾN LƢỢC MARKETING ĐỐI VỚI NGƢỜI DẪN ĐẦU THỊ TRƢỜNG, NGƢỜI THÁCH THỨC, THEO SAU ..
  4.3.1 Chiến lược của người dẫn đầu thị trường .................................................... 42
  4.3.2 Chiếc lược của người thách thức ................................................................. 42
  4.3.3 Chiến lược của người theo sau .................................................................... 43
  PHẦN V:HOẠCH ĐỊNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH MARKETING (MARKETING HỖN HỢP)
  5.1. SẢN PHẨM ................................................................................................ 45
  5.1.1. Khái niệm về sản phẩm. .............................................................................. 45
  5.1.2. Quyết định về hốn hợp sản phẩm ................................................................ 46
  5.1.3 Quyết định về đặc tính của sản phẩm .......................................................... 47
  5.1.4. Quyết định về thương hiệu .......................................................................... 47
  5.1.5 Quyết định về bao bì sản phẩm và dịch vụ đi kèm ...................................... 49
  5.2. GIÁ .............................................................................................................. 49
  5.2.1. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá cả ............................ 49
  5.2.2. Phương pháp tiếp cận tổng quát về định giá................................................ 51
  5.3. KÊNH PHÂN PHỐI .................................................................................. 51
  5.3.1. Cấu trúc kênh phân phối .............................................................................. 52
  5.3.2. Tổ chức và hoạt động của kênh ................................................................... 52
  5.3.3 Thiết kế kênh phân phối .............................................................................. 53
  5.3.4. Quản lý kênh phân phối ............................................................................... 54
  5.4 TRUYỀN THÔNG MARKETING .......................................................... 55
  5.4.1 Hệ thống truyền thông và lập kế hoạch truyền thông .................................. 55
  5.4.2. Quản lý hoạt động quảng cáo ...................................................................... 60
  5.4.3. Quản lý các hoạt động xúc tiến bán hàng .................................................... 63
  5.4.4 Quản lý quan hệ công chúng ....................................................................... 65
  5.4.5 Quản lý hoạt động bán hàng cá nhân ........................................................... 66
  5.4.6 Marketing trực tiếp ...................................................................................... 68
  5.4.7 Marketing tương tác (marketing trên mạng internet) .................................. 69
  PHẦN VI. QUẢN LÝ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ............................................... 73
  6.1. DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ .............................................. 73
  6.2. QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ .................................................... 76
  6.2.1 Tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để đưa ra mức độ mong đợi đúng của khách hàng về dịch vụ của doanh nghiệp ... 76
  6.2.2. Nói cho nhân viên những điều mà doanh nghiệp mong muốn về chất lượng dịch vụ một cách cụ thể và chính xác .
  6.2.3. Sự cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp ....................................................... 78
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Quản Trị Marketing
  • NXB Hà Nội 2012
  • Lê Thị Lan Hương
  • 109 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/A3B0DF48A79F33E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page