Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CTF Ltd, 536 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Oct 10, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG 23
  • 1. Mục đích và ý nghĩa của Sổ tay Tín dụng (STTD) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo & PTNT VN) 23
  • 2. Cấu trúc Sổ tay Tín dụng 23
  • 3. Phạm vi áp dụng 24
  • 4. Tổ chức thực hiện 24
  • 5. Hướng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa 24
  • PHỤ LỤC 1A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ 26
  CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG 31
  • 1. Giới thiệu chung 31
  • 2. Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín dụng 32
  • 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng 32
  • 4. Phụ lục 44
  CHƯƠNG III. PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG 47
  • 1. Mục đích 48
  • 2. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng 48
  • 3. Quyền phán quyết của các cấp thẩm quyền 49
  • 4. Quy trình phê duyệt một giao dịch tín dụng (cho vay hoặc bảo lãnh) 52
  • 5. Xây dựng và phân bổ hạn mức tập trung tín dụng 556. Thay đổi hạn mức tín dụng 58
  • 7. Các mức phán quyết về gia hạn nợ (gốc và lãi) và điều chỉnh kỳ hạn nợ 58
  CHƯƠNG IV. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CHUNG 60
  • 1. Mục tiêu của chính sách tín dụng 61
  • 2. Nội dung của chính sách tín dụng chung 61
  • 3. Bổ sung, sửa đổi chính sách tín dụng trong từng thời kỳ 74
  • 4. Phụ lục 75
  CHƯƠNG V. HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG 90
  • 1. Giới thiệu chung 91
  • 2. Hướng dẫn chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp 93
  • 3. Hướng dẫn chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng cá nhân 102
  CHƯƠNG VI. XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY 117
  • 1. Giới thiệu chung 118
  • 2. Các bộ phận liên quan trong việc xây dựng chính sách lãi suất cho vay 118
  • 3. Trách nhiệm và quyền hạn trong việc xây dựng chính sách lãi suất cho vay 118
  • 4. Xây dựng quy chế xác định lãi suất cho vay 119
  • 5. Các yếu tố cấu thành lãi suất cho vay 119
  • 6. Quy trình xác định lãi suất cho vay 120
  • 7. Các loại lãi suất tín dụng 121
  CHƯƠNG VII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ 123
  • 1. Giới thiệu chung 125
  • 2. Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay 125
  • 3. Giới hạn cho vay 126
  • 4. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản 126
  • 5. Trách nhiệm của các cán bộ liên quan 126
  • 6. Quy trình nghiệp vụ cho vay 126
  • 7. Quản lý tín dụng 140
  • 8. Phụ lục 142
  CHƯƠNG VIII. QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 169
  • 1. Giới thiệu chung 171
  • 2. Phạm vi áp dụng và đối tượng cho vay 171
  • 3. Giới hạn cho vay 172
  • 4. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản 172
  • 5. Trách nhiệm của các cán bộ có liên quan 172
  • 6. Quy trình nghiệp vụ cho vay 172
  • 7. Quản lý tín dụng 1868. Phụ lục 189
  CHƯƠNG IX. QUY TRÌNH THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ HẠN MỨC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 275
  • 1. Giới thiệu chung 276
  • 2. Quy trình nghiệp vụ thiết lập và quản lý hạn mức TCTD 277
  • 3. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối và sản phẩm phái sinh 287
  • 4. Lưu trữ hồ sơ 295
  • 5. Phụ lục 296
  • PHỤ LỤC 9A. BẢNG CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ TCTD 296
  CHƯƠNG X. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 298
  • 1. Giới thiệu chung 299
  • 2. Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh 300
  • 3. Ký kết các hợp đồng bảo lãnh 304
  • 4. Phát hành cam kết bảo lãnh 304
  • 5. Theo dõi hợp đồng bảo lãnh 306
  • 6. Định kỳ đánh giá tình hình SXKD và tài chính của khách hàng 307
  • 7. Gia hạn bảo lãnh 307
  • 8. Xử lý khi phải thực hiện bảo lãnh 309
  • 9. Giải tỏa bảo lãnh 311
  • 10. Báo cáo thống kê 311
  • 11. Quản lý thông tin danh mục bảo lãnh 311
  • 12. Những trường hợp bị từ chối bảo lãnh 312
  • 13. Phụ lục 313
  CHƯƠNG XI. QUẢN LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ 339
  • 1. Giới thiệu về quản lý nợ có vấn đề 340
  • 2. Phân loại khoản vay là phương pháp quan trọng để quản lý nợ có vấn đề 340
  • 3. Phương pháp và quy trình quản lý nợ có vấn đề và xử lý tổn thất tín dụng 342
  CHƯƠNG XII. BẢO ĐẢM TIỀN VAY 369
  • 4. Một số khỏi niệm 370
  • 5. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay 370
  • 6. Những quy định chung 370
  • 7. Các biện pháp/hình thức bảo đảm tiền vay 377
  CHƯƠNG XIII. HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY 439
  • 1. Mục đích 441
  • 2. Các yêu cầu và điều kiện chung về hợp đồng tín dụng/ hợp đồng bảo đảm tiền vay, ký kết và thanh lý hợp đồng tín dụng / hợp đồng bảo đảm tiền vay 441
  • 3. Các điều khoản và điều kiện chung của một hợp đồng tín dụng 442
  • 4. Các điều khoản và điều kiện chung của một hợp đồng đảm bảo tiền vay 449
  • 5. Ký kết và thanh lý hợp đồng tín dụng / hợp đồng bảo đảm tiền vay 452
  • 6. Quy trình sửa đổi, điều chỉnh hợp đồng tín dụng 454
  • 7. Phương pháp giải quyết vướng mắc, tranh chấp các điều kiện của hợp đồng tín dụng 455
  • 8. Mẫu hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay 456
  CHƯƠNG XIV. KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỘC LẬP 458
  • 1. Mục đích 459
  • 2. Tổ chức bộ máy kiểm tra – giám sát tín dụng độc lập trong ngân hàng 459
  • 3. Phân cấp thực hiện và trách nhiệm của từng cấp 459
  • 4. Tần suất và phương pháp tiến hành kiểm tra và giám sát tín dụng 460
  • 5. Nội dung và phạm vi kiểm tra và giám sát tín dụng 460
  • 6. Hệ thống thông tin, báo cáo kiểm tra, giám sát tín dụng 466
  • 7. Đánh giá và nhận xét sau kiểm tra, giám sát tín dụng 467
  CHƯƠNG XV. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 469
  • 1. Tổng quan và mục tiêu 470
  • 2. Chương trình sản phẩm tín dụng 470
  • 3. Hội đồng Phê duyệt Chương trình Sản phẩm Mới 471
  • 4. Quy trình phê duyệt sản phẩm mới 472
  • 5. Nội dung bản đề án chương trình sản phẩm mới 473
  • 6. Triển khai thử nghiệm sản phẩm mới 474
  • 7. Đánh giá xem xét lại sau khi triển khai sản phẩm mới 475
  CHƯƠNG XVI. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN TÍN DỤNG 476
  • 1. Hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNo) 477
   2. Nguyên tắc tổ chức, vận hành và quản lý hệ thống TTTD 478
   3. Sử dụng các TTTD 483
   4. Quy trình cập nhật, bổ sung và trao đổi thông tin về khách hàng 485
   5. Phân loại và tổ chức hệ thống TTTD 492
   6. Hệ thống thông tin, báo cáo tín dụng 498

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Tài Chính
  http://www.mediafire.com/?h4a8043qpbcd4ew

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page