Tạo Hình Và Phương Pháp Hướng Dẫn Hoạt Động Tạo Hình (NXB Giáo Dục 1999) - Nguyễn Lăng Bình

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by nhandang123, May 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-4-27_11-35-41.png
  Thực hiện quyết định số 2970/GD-ĐT ngày 28/5/1995 của Bộ Tru-õ-ng Bộ Giáo dục và Đào tạo vè việc ban hành mục tiêu, kế hoạch vờ chương trình bồi dường chuàn hóa cỏ nuôi dạy tre và cô mẫu giáo dạt trình dộ Trung học sư phạm Mầm non, Bộ tô chirc biên soạn bộ sách bôi du-ững chuân hóa trình độ Trung học su- phạm Mầm non cho cô nuôi dạy trè và cô mẫu giáo dã qua dào tạo hệ 9+1 và 12+1. Bộ sách (Gôm nhiêu cuôn) được biên soạn theo đúng chưong trình Bộ đả ban hành. Cuốn sách 'Tạo hình và phư-ơn pháp hướng dàn hoạt động tạo hình" năm trong bộ sách nêu trẽn, sẽ thực hiện theo qui định cúa chưong trình là 75 tiết. Đê sách được tiếp tục hoàn thiện, chúng tói mong được ý kiến đóng góp cúa các thày cô giáo, các cấp Quân lí Giáo dục -Đào tạo trong quá trình sừ dụng.
  • Tạo Hình Và Phương Pháp Hướng Dẫn Hoạt Động Tạo Hình
  • NXB Giáo Dục 1999
  • Nguyễn Lăng Bình
  • 152 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.sptwnt.edu.vn/Ebookview.aspx?id=2021042800101
  https://drive.google.com/file/d/1ZMPJ39ZWXP8yTsAlWygonwgGqls6nf4l
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 27, 2023

Share This Page