Triết Học Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2011) - Trần Thành, 223 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-13_21-20-9.png
  Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 30-7-2005, của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh); Theo Quyết định số 100/QĐ-TW ngày 22- 10-2007 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17-12-2008 của Chính phủ; Quyết định số 184/QĐ-TW, Thông báo kết luận số 181/TB-TW ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng, ban hành, hướng dẫn và thống nhất quản lý chương trình đào: tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Giáo Trình Trung Cấp Lý Luận Chính Trị-Hành Chính - Những Vấn Đề Cơ Bản Về Chủ Nghĩa Mác-Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Triết Học Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 2011
  • Trần Thành
  • 223 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4892
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 13, 2021

Share This Page