Tư Tưởng Hồ Chí Minh Di Sản Văn Hóa Dân Tộc (NXB Quân Đội 2002) - Nguyễn Hữu Đức, 730 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by AA2, Jun 2, 2021.

 1. AA2

  AA2 Member

  [​IMG]
  Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin đang là nền tảng tinh thần, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của xã hội ta tiến lên thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược cao cả của Đảng đề ra: Xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ khi hình thành đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc định ra đường lối chính trị đúng đắn của Đảng ta, lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu của cách mạng nước ta trong từng thời kỳ. Chính vì vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô cùng quí báu của Đảng ta, dân tộc ta và nhân dân ta. Cách mạng nước ta đang bước vào thời kỳ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì yêu cầu vận dụng đúng đắn và sang tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.
  Nghị quyết của UNESCO đã đánh giá Người là: “Một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội… Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân ta, dân tộc ta một kho tàng vô giá, đó là di sản tư tưởng của Người. Những tư tưởng khoa học và cách mạng của Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực mãi mãi là ngọn đèn soi sáng của con đường cách mạng Việt Nam.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Di Sản Văn Hóa Dân Tộc
  • NXB Quân Đội 2002
  • Nguyễn Hữu Đức
  • 730 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=92836
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 2, 2021

Share This Page