Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Một Số Nhận Thức Cơ Bản (NXB Chính Trị 2009) - Nguyễn Mạnh Tường, 211 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by cv9tt4, Aug 2, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2021-8-2_23-37-27.png
  Hồ Chí Minh- anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho Đảng ta, nhân dân ta, cùng lớp lớp thế hệ người Việt Nam phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ Ĩ của Đảng đã xác định: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc…”.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Một Số Nhận Thức Cơ Bản
  • NXB Chính Trị 2009
  • Nguyễn Mạnh Tường
  • 211 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4785
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2021

Share This Page