Tư Tưởng Hồ Chí Minh Soi Sáng Con Đường Đưa Đất Nước Đến Phồn Vinh - Nhiều Tác Giả, 233 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by admin, Jul 18, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước - nhân văn Việt Nam và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, trải qua cuộc sống lao động, học tập, nghiên cứu lý luận và nhất là qua thực tiễn đấu tranh cách mạng phong phú ở nhiều nước, Người đã thấy vấn đề giải phóng dân tộc và con người là nhu cầu cấp thiết không chỉ của Việt Nam mà của tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Tiếp thu thế giới quan, phương pháp luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, bằng thiên tài trí tuệ, nhận thức đúng xu thế phát triển tất yếu của loài người và tính chất của thời đại mới mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga, Người đã đi tới khẳng định : "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản".
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Soi Sáng Con Đường Đưa Đất Nước Đến Phồn Vinh
  • NXB Tổng Hợp 1992
  • Nhiều Tác Giả
  • 233 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=72990
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 3, 2020

Share This Page