Unesco Với Sự Kiện Tôn Vinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2014) - Mạch Quang Thắng, 223 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, từ chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Với ý nghĩa lớn lao đó, Đại Hội đồng UNESCO Khóa họp lần thứ 24 tại Pari đã thông qua Nghị quyết 24C/18.6.5 về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất" vào năm 1990. Việc UNESCO tổ chức kỷ niệm và tôn vinh các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam và của cả nhân loại.
  • Unesco Với Sự Kiện Tôn Vinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh Anh Hùng Giải Phóng Dân Tộc, Nhà Văn Hóa Kiệt Xuất
  • Mạch Quang Thắng, Bùi Đình Phong, Chu Đức Tính
  • NXB Chính Trị 2014
  • 223 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/502E323847030FF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 24, 2021

Share This Page