Đại Cương Văn Hóa Việt Nam (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2015) - Lại Phi Hùng, 418 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by kumop1, Oct 20, 2016.

 1. kumop1

  kumop1 New Member

  upload_2022-7-21_12-46-11.png
  Trong thời đại ngày nay , một nước giàu hay nghèo không chỉ ở chỗ có nhiều hay ít lao động , vốn ,kỹ thuật và tài nguyên thiên nhiên, mà chủ yếu ở chỗ có khả năng phát huy đến mức cao nhất tiềm năng sáng tạo của nguồn năng lực con người hay không? Tiềm năng sáng tạo này nằm trong yếu tố cấu thành văn hóa, nghĩa là trong ý chí nghị lực , tự cường, nhân cách và bản lĩnh , khả năng hiểu biết, sự trong sáng trong tâm hồn, đạo lý, lối sống , trình độ thẩm mỹ của mỗi cá nhân, của cả cộng đồng và của cả một dân tộc, một quốc gia. Trong bối cảnh đó , kiến thức về đại cương văn hóa Việt nam đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội của các dân tộc Việt nam trong qua trình hội nhập quốc tế và trong cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn hóa là chất keo dính các mối quan hệ kinh tế, chính trị , xã hội, tạo nên bản sắc dân tộc Việt Nam.
  Vì vậy, việc nghiên cứu giảng dậy môn học Đại cương văn hóa Việt Nam hiện nay là đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết cần được phổ cập cho sinh viên tất cả các loại hình học tập ở các trường đại học. Đây là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những tri thức cần thiết cho việc hiểu một nền văn hóa nói chung , và nền văn hóa việt nam nói riêng , giúp họ nắm được từ khái niệm, các đặc trưng, chức năng cơ bản cùng các qui luật hình thành và phát triển cho đến tiến trình phát triển của nền văn hóa Việt Nam; giúp cho sinh viên hiểu được các thành phố, loại hình văn hóa, sự giao thoa và tiếp biến văn hóa trong quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế; nhận thức được đối với nước ta hiện nay nguồn lực phát triển trước hết và mạnh nhất chưa phải là khoa học và công nghệ, chưa phỉa là sức mạnh kinh tế mà là sức mạnh văn hóa, sức mạnh phẩm chất trí tuệ,bản lĩnh và chủ nghĩa nhân văn Việt nam, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc.
  Do đó phải biến văn hóa dân tộc thành nội lực và tư bản trí tuệ , tư bản xã hội để phát triển kinh tế và xây dựng đất nước, để từ đó có trách nhiệm cùng với toàn Đảng , toàn dân xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tư tưởng chỉ đạo văn hóa của đất nước ta là nhằm tạo ra gia tốc ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế – xã hội, nó là chìa khóa để đất nước ta phát triển toàn diện , hài hòa về mọi mặt , xây dựng đất nước giàu đẹp, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng , văn minh, đồng thời tự khẳng định vị thế của mình trong quá trình hội nhập với thế giới.
  • Đại Cương Văn Hóa Việt Nam
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2015
  • Lại Phi Hùng, Nguyễn Đình Hòa
  • 418 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1iMSGHWCwLQbjCjodm9VdCyhFst_8bv1k
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 21, 2022

Share This Page