Giáo Trình Lý Luận Và Văn Hóa Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2002) - Lương Quỳnh Khuê, 231 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-24_15-53-32.png
  Trong di sản tư tưởng quý giá của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin, nhiều vấn đề về lý luận văn hoá đã được đề cập với những nội dung hết sức sâu sắc. Kế thừa di sản tư tưởng trên, cùng với thực tiễn xây dựng nền văn hoá mới, các nhà lý luận văn hoá mácxít đã xây dựng nên hệ thống lý luận văn hoá Mác - Lênin, soi sáng quá trình xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa khác về chất so với tất cả các nền văn hoá trước đó.
  Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khoá VII), Đảng ta đã khẳng định: "Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tỉnh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình.
  • Giáo Trình Lý Luận Và Văn Hóa Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 2002
  • Lương Quỳnh Khuê
  • 231 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/84
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 24, 2021

Share This Page