Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trần Thị Minh Tuyết, 231 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-19_21-31-9.png
  Trong tâm thức của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới, Hồ Chí Minh không những là một nhà yêu nước nhiệt thành, người cộng sản vĩ đại mà còn là nhà tư tưởng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Cùng với thời gian, tư tưởng của Người càng tỏ rõ sức sống mãnh liệt và giá trị to lớn. Từ thực tiễn đó, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng ta. Việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh do đó vừa là nhu cầu, vừa là nghĩa vụ của mỗi người Việt Nam yêu nước.
  • Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2016
  • Trần Thị Minh Tuyết
  • 231 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3008
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 19, 2021

Share This Page