Giáo Trình Xây Dựng Đảng Về Tổ Chức (NXB Chính Trị 2014) - Trương Ngọc Nam, 332 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-22_0-13-15.png
  Kết cấu giáo trình gồm 7 chương: Chương 1: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức: trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức; xác định vị trí, vai trò và nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức. Chương 2: Xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng: nêu vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng; nguyên tắc và cơ cấu tổ chức của Đảng; sự kiện toàn và đổi mới hệ thống tổ chức của Đảng hiện nay. Chương 3: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng: xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; từ đó nêu lên những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chương 4: Đảng viên và công tác đảng viên: đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về đảng viên; công tác đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chương 5: Cán bộ và công tác cán bộ: trình bày khái niệm, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ; khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; đề ra mục tiêu, quan điểm và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn hiện nay. Chương 6: Sinh hoạt đảng: đề cập đến vai trò, tác dụng, các loại hình, mục đích, yêu cầu, nội dung và tính chất của sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; vấn đề tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; các tác giả còn đề cập đến vai trò, yêu cầu, quy trình tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ. Chương 7: Bảo vệ chính trị nội bộ: trình bày một số vấn đề lý luận về bảo vệ Đảng; phương châm, nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ; nêu lên một số kinh nghiệm và phương hướng tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới.
  • Giáo Trình Xây Dựng Đảng Về Tổ Chức
  • NXB Chính Trị 2014
  • Trương Ngọc Nam
  • 332 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/825
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2021

Share This Page